ข่าวประชาสัมพันธ์มวลชน และกิจกรรมต่างๆของ

กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร